BEracedog.lv pārdod preces tikai ar e-veikala starpniecību.

Lai izslēgtu nevajadzīgas kavēšanās un domstarpības pirkuma līguma noslēgšanas gaitā, lūdzu iepazīties un akceptēt zemāk pievienotos svarīgākos SIA "NO MANIS", vienotais reģ. nr. 40003884295 (turpmāk tekstā - BE RACEDOG) piedāvāto preču pirkšanas noteikumus / distances līgumu.

1.    TERMINI

1.1.   Pārdevējs – SIA "NO MANIS", kas dibināts un darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, reģistrācijas Nr. 40003884295, juridiskā adrese: Visvalža iela 3A-108, Rīga, LV-1050, Latvijas Republika.
1.2.    Pircējs – fiziska persona, kura iegādājas preces un/vai pakalpojumus Veikalā vai lieto Veikalu, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu un plāno iegādāties preces un/vai pakalpojumus.
1.3.    Veikals – interneta veikals "BE RACEDOG", kas ir pieejams tīmekļa vietnē www.beracedog.lv.
1.4.    Pirkšanas–pārdošanas līgums – Pircēja un Pārdevēja noslēgta vienošanās par Veikalā pieejamo preču pirkšanu–pārdošanu.
1.5.    BEPickUP / Preču saņemšanas punkts – vieta, kur izsniedz BE RACEDOG preces, atrodas Vārnu ielā 10-10, Rīgā, LV-1009, Latvijas Republikā.
1.6.    Noliktavavieta, kur tiek uzglabātas BE RACEDOG preces, atrodas Rīgā, Latvijas Republikā.
1.6.   Noteikumi – šie attālinātas pirkšanas–pārdošanas noteikumi, kas nosaka Pārdevēja un Pircēja pienākumus un tiesības, Pārdevēja piedāvāto preču un/vai pakalpojumu iegādes un apmaksas nosacījumus, preču un/vai pakalpojumu piegādes un atpakaļatdošanas procedūru un līgumslēdzēju pušu atbildību, kā arī regulē citus ar preču un/vai pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu Veikalā saistītos jautājumus.

2.    VISPĀRĪGI NOTEIKUMI
2.1.    Šie Noteikumi ir dokuments ar juridisku spēku un tie nosaka Pircēja un Pārdevēja abpusējās tiesības, pienākumus un atbildību un citus noteikumus attiecībā uz Pārdevēja piedāvāto preču un pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu, iegādājoties preces un/vai pakalpojumus Veikalā.
2.2.    Pircējs var iegādāties preces un pakalpojumus Veikalā, tikai piekrītot Noteikumiem. Apliecinot, ka ir izlasīti Noteikumi, Pircējs apņemas tos ievērot un rīkoties tiem atbilstoši. Iegādājoties Veikalā preces un/vai pakalpojumus, Pircējs piekrīt ievērot Noteikumus un apliecina, ka tos saprot. Ja Noteikumi nav izlasīti un/vai saprasti, vai arī Pircējs tiem nepiekrīt, preces un/vai pakalpojumus iegādāties nav iespējams.
2.3.    Pārdevējam ir tiesības grozīt Noteikumus. Noteikumu grozījumi stājas spēkā, kad tie ir publicēti Veikalā. Ja pēc Noteikumu grozījumu publicēšanas Pircējs lieto Veikalu, tiek uzskatīts, ka ir saņemta Pircēja piekrišana visiem Noteikumu grozījumiem.

3.    PIRKŠANAS–PĀRDOŠANAS LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ
3.1.    Iegādāties Preces Veikalā var tikai noformējot pasūtījumu. Pirms pasūtījuma noformēšanas, Pircējs izlasa Veikala privātuma politiku. Kad Pircējs noformē pasūtījumu Veikalā, tiek uzskatīts, ka ir izlasīta Privātuma politika.
3.2.    Pircējs noformējot pasūtījumu, aizpildot veidlapu un sniedzot pirkumam nepieciešamos datus (turpmāk – Pasūtījuma noformēšanas datus). Par Pasūtījuma noformēšanas datu pareizību, neizpaušanu un/vai saglabāšanu ir atbildīgs Pircējs.
3.3.    Lai iegādātos Preces, Pircējs veic pasūtījumu Veikalā, aizpildot elektronisku pasūtījuma veidlapu.
3.4.    Par katru Pircēja pasūtījumu tiek slēgts Pirkšanas–pārdošanas līgums.
3.5.    Tiek uzskatīts, ka Pircējs un Pārdevējs noslēguši Pirkšanas–pārdošanas līgumu, kad Pircējs: (i) veic pasūtījumu un izveido preču grozu atbilstoši Pārdevēja instrukcijai un norāda piegādes adresi vai preču saņemšanas veidu; (ii) apliecina, ka ir izlasīti Noteikumi, izvēlas apmaksas veidu un apmaksā pasūtījumu, un (iii) Pārdevējs apstiprina Pircēja pasūtījumu, parādot un/vai nosūtot informāciju par pasūtījumu, apstiprinājumu (e-pastā vai pa tālruni) un/vai PVN rēķinu. Ja Pircējs daļēji vai pilnībā nepiekrīt Noteikumiem, preces un/vai pakalpojumus iegādāties nav iespējams.
3.6.    Pirms Pirkšanas–pārdošanas līguma noslēgšanas Pārdevējs var nosūtīt Pircējam vēl citus apstiprinājumus, piemēram, apstiprinājumu, ka saņemts maksājums utt.
3.7.    Pirkšanas–pārdošanas līgums ir spēkā līdz šīs vienošanās noteikto pienākumu izpildei. Pirkšanas–pārdošanas līgumu uzskata par izpildītu, kas Preces ir nodotas Pircējam atbilstoši Noteikumos un spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos aprakstītajai procedūrai.
3.8.    Pircējs apņemas pēc sava pasūtījuma apstiprināšanas apmaksāt un pieņemt Veikalā pasūtītās Preces.
3.9.    Pārdevējs var neapstiprināt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs nav izpildījis visus Preču pasūtīšanas nosacījumus, ja Pārdevējam nav Preces, kuru Pircējs vēlas iegādāties, ja Pircējs nav apliecinājis piekrišanu Noteikumiem, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs ir iesaistīts vairumtirdzniecības iepirkumos, un/vai citu iemeslu dēļ, kurus var individuāli izpaust Pircējam.

4.    PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1.    Pircējam ir tiesības:
4.1.1.     iepirkties Veikalā atbilstoši Noteikumiem, citiem Pārdevēja nosacījumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem;
4.1.2.     atkāpties no Veikalā noslēgtā Pirkšanas–pārdošanas līguma, par to ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā rakstiski informējot Pārdevēju, atbilstoši procedūrai, kas aprakstīta Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu", kas pieņemti 2014. gada 20. maijā;
4.1.3.     atdot atpakaļ un/vai apmainīt neatbilstošas kvalitātes vai neatbilstoši montētas Preces un izmantot Precēm piešķirto garantiju;
4.1.4.     izmantot citas tiesības atbilstoši Noteikumiem un/vai Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem.

4.2.    Pircējs apņemas:
4.2.1.     apmaksāt pasūtītās Preces un to piegādi un veikt citus maksājumus (ja tādi norādīti, slēdzot Pirkšanas–pārdošanas līgumu) un pieņemt pasūtītās Preces;
4.2.2.     apskatīt un pārbaudīt Preces, tās pieņemot, un informēt Pārdevēju par bojājumiem, acīmredzamiem defektiem un modeļa vai montāžas atšķirībām no tā, ko Pircējs pasūtījis atbilstoši šajos Noteikumos aprakstītajai procedūrai;
4.2.3.    pārbaudīt iegādāto Preču kvalitāti un informēt par to Pārdevēju (zvanot uz tālruņa numuru +371 25664539 vai rakstot uz e-pasta adresi: [email protected]) par Preču trūkumiem, ko nebija iespējams pamanīt, Preces pieņemot;
4.2.4.     pēc Preču saņemšanas veida izvēlēšanās saņemt Preces uzreiz pēc informācijas saņemšanas par to, ka preces ir gatavas saņemšanai;
4.2.5.     izvēloties preču piegādes vai citus Pārdevēja piedāvātos pakalpojumus, nodrošināt to sniegšanai nepieciešamos apstākļus un tos apmaksāt;
4.2.6.     segt Preču atpakaļatdošanas izmaksas, ja paredzēts, ka tās sedz Pircējs;
4.2.7.     nekavējoties atjaunināt informāciju, ja ir mainījušies Pircēja Reģistrācijas dati vai Preču piegādes dati;
4.2.8.     neizmantot Veikalu tā, ka tiek apdraudēta tā pienācīga funkcionēšana un drošība vai ka tiek ierobežota citu lietotāju piekļuve Veikalam;
4.2.9.     ievērot citos noteikumos un spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos norādītās prasības. 

5.    PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1.    Pārdevējam ir tiesības:
5.1.1.    ierobežot vai liegt Pircējam pieeju Veikalam bez iepriekšēja brīdinājuma, kā arī atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs mēģinājis kaitēt stabilai Veikala darbībai un/vai nav pildījis savus pienākumus; Pārdevējs nav atbildīgs par Pircēja radītiem zaudējumiem;
5.1.2.     uz laiku pārtraukt vai izbeigt Veikala darbību, veikt izmaiņas Veikalā vai atsevišķās tā daļās, mainīt tā saturu daļēji vai pilnībā, ierobežot pirkumus Veikalā, mainīt Veikala tīmekļa vietnes adresi, iepriekš nebrīdinot Pircēju, mainīt reģistrēto Pircēju skaitu; Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādu kaitējumu Pircējam, kas radies šādu darbību rezultātā;
5.1.3.     mainīt Noteikumus, Preču cenas, Preču iegādes noteikumus un nosacījumus vai citus uz Veikalu attiecināmus nosacījumus, publicējot izmaiņas Veikalā.
5.2.    Pārdevējs apņemas:
5.2.1.     cienīt Pircēja privātumu un sargāt Pircēja datu konfidencialitāti, izņemot spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos un Veikala Privātuma politikā noteiktos gadījumus;
5.2.2.    Ja Pārdevējs kāda iemesla dēļ nevar pārdot Pircējam pasūtīto Preci, par Preci/pasūtījumu samaksātā summa ir jāatmaksā 7 (septiņu) darba dienu laikā.

6.    CENAS UN PREČU APMAKSA
6.1.    Preču cena ir norādīta Veikalā un/vai pasūtījumā eiro, ar iekļautu pievienotās vērtības nodokli.
6.2.    Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi un maksa par pakalpojumiem, kurus Pircējs pasūta Pārdevējam. Ja nav norādīts, citādi, Preču piegādes pakalpojumus un citus pakalpojumus Pircējs apmaksā atsevišķi. Pakalpojumu cena un aprēķina un apmaksas procedūra tiek atspoguļota Veikalā.
6.3.    Preces Veikalā var iegādāties, tikai veicot priekšapmaksu.
6.4.    Pirkumu apliecinošie dokumenti – pasūtījuma apstiprinājums un PVN rēķins – tiek nosūtīti Pircējam elektroniski uz e-pasta adresi, kura norādīta Pircēja pasūtījuma noformēšanas formā; Pircējs var lejupielādēt un/vai izdrukāt šos dokumentus.
6.6.    Ja Pārdevējs konstatē cenas kļūdu Veikalā, Pārdevējs par to nekavējoties informē Pircēju.
6.7. Minimālā viena pasūtījuma summa ir €15,50 + piegādes un/vai glabāšanas izmaksas. Pasūtījumi, kas ir veikti zem 15,50 EUR tiek automātiski atcelti un pircējam ir jāveic jauns pasūtījums (pirkums interneta veikalā) sasniedzot šo limitu.

7.    PREČU PIEGĀDE

7.1.    Iespējamie Preču piegādes veidi tiek uzrādīti, kad Pircējs ir izveidojis pirkuma grozu un ievadījis piegādes adresi.
7.2.    Preču piegāde ir maksas pakalpojums. Preču piegādes cenas skatīt šeit.
7.3.    Ja Pircējs izvēlas Preču piegādes pakalpojumu, piegādes cena tiek uzrādīta pasūtīšanas procesa noslēgumā, pirms maksājuma metodes izvēles un/vai maksājuma veikšanas. Preču piegādes pakalpojums tiek apmaksāts ar priekšapmaksu, veicot pirkuma apmaksu.
7.4.    Preces Pircējam piedāvā kalendāro dienu laikā, kas norādīts katras preces preču aprakstā, pēc pasūtījuma apstiprināšanas un naudas samaksas saņemšanas. Ja produktam nav norādīts preču aprakstā pieejamības laiks, preces tiek sagatavotas 5 darba dienu laikā, pēc pasūtījuma apstiprināšanas un naudas samaksas saņemšanas. Pārdevējs nevar garantēt, ka Preces visos gadījumos tiks piegādātas atbilstoši Noteikumiem un/vai citiem veikalā atrodamiem nosacījumiem un ka tās tiks piegādātas atbilstoši Pircējam individuāli norādītajiem piegādes nosacījumiem, īpaši tad, ja pasūtītās Preces nav Pārdevēja noliktavā. Pārdevējs apņemas savu iespēju robežās gādāt, lai Preces tiktu piegādātas pēc iespējas īsākā laikā.
Preču saņemšanas termiņš var mainīties atkarībā no piegādātāja noteikumiem un preces pieejamības pie izplatītāja vai ražotāja.
7.5.    Pasūtot Preču piegādi, Pircējs norāda precīzu piegādes adresi un nodrošina Preču izkraušanai piemērotus apstākļus (atslēdz vārtus, paceļ barjeru, atver durvis u. tml.). Preču piegāde tiek veikta tikai līdz līdz ēkas ārdurvīm – Preču piegādei nevar izmantot balkonu vai logu.
7.6.    Ja Pircējs nenodrošina Pārdevēja pārstāvim pieeju Preču izkraušanai paredzētajā adresē, kas norādīta Pircēja pasūtījumā, norunātajā Preču piegādes laikā un 20 (divdesmit) minūtes pēc šī laika, tiek uzskatīts, ka piegāde nav bijusi iespējama Pircēja vainas dēļ. Šādā gadījumā Pircēja iegādātās Preces nogādā atpakaļ veikala noliktavā, un Pārdevēja pārstāvis vienojas ar Pircēju par tuvāko iespējamo Preču piegādes datumu. Preces uzglabā Preču izplatīšanas vietā līdz minētajam datumam, taču ne ilgāk par 4 kalendārajām dienām.  Pēc minētā termiņa beigām Pircēja pasūtījums tiek atcelts atbilstoši 8. punktā aprakstītajai procedūrai.  Ja Pircējs vēlas, lai Pārdevējs piegādātu pasūtītās Preces atkārtoti, Pircējs apmaksā Pārdevējam atkārtoto Preču piegādi, atkārtoti vienojoties par piegādes dienu, atbilstoši tarifam, kāds bijis spēkā Preču pirmreizējai piegādei.
7.7. Pieņemot Preces, Pircējs pārliecinās par piegādes stāvokli un Preču daudzumu, kvalitāti un komplektāciju.
7.8. Ievērojot neatbilstības preču kvalitātē un/vai komplektācijā, Pircējs nevar pieņemt preci, kuras kvalitāte un/vai komplektācija ir neatbilstoša. Pircējam ir jāinformē pārdevējs par problēmu.
7.9.    Ja Pircējs pieņem piegādātās Preces bez komentāriem, tiek uzskatīts, ka tās ir piegādātas nebojātā iepakojumā un ka Preču daudzums, kvalitāte un komplektācija atbilst Pirkšanas–pārdošanas līguma nosacījumam. Uzskatāms, ka ar pārdošanu saistītie pakalpojumi un Preču piegāde veikti atbilstoši.
7.10.    Pircējs apņemas pieņemt preces personīgi. Piegādājot Preces, Pircējam var prasīt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un informāciju par pasūtījumu, kuru Pārdevējs sūtījis Pircējam.
7.11.    Kad Preces ir nogādātas uz Pircēja norādīto adresi, tās tiek uzskatītas par nodotām Pircējam neatkarīgi no tā, vai tās ir pieņēmis pats Pircējs vai cita persona, kas tās pieņēmusi norādītajā adresē. Ja Pircējs nav varējis pieņemt Preces pats, bet Preces ir piegādātas norādītajā adresē, Pircējam nav tiesību sūdzēties Pārdevējam par Preču piegādāšanu nepareizajai personai. Ja Preces netiek piegādātas plānotajā piegādes datumā, Pircējs par to nekavējoties informē Pārdevēju – ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotā piegādes datuma. Pretējā gadījumā Pircējs zaudē tiesības sūdzēties Pārdevējam par piegādes kavēšanos un/vai par Preces nepiegādāšanu.
7.12.    Pārdevējs nav atbildīgs par Preču piegādes noteikumu pārkāpumiem, ja Preces nav piegādātas Pircējam vai ir piegādātas novēloti Pircēja vainas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, kurus Pircējam būtu iespējams novērst.

8.    PREČU SAŅEMŠANA UN UZGLABĀŠANA
8.1.    Pārdevējs preces neizsniedz noliktavā. Preces tiek piegādātas tikai ar piegādes kompāniju starpniecību.
8.2.   Ja tiek izvēlēts piegādes veids: Omnivas pakomāts. Preces uz Omniva pakomātiem tiek piegādātas par papildus maksu. Pircējam ir jāsaņem prece 6 (sešu) dienu laikā, kopš Omniva ir paziņojusi, ka prece sagatavota izņemšanai. Ja pircējs preci nesaņem piegādes pakalpojumā un prece atgriežas noliktavā, tad  pircējs ir zaudējis sūtīšanas izmaksas un  pircējam ir pienākums segt preču atgriešanas izmaksas no Omniva pakomāta uz Pārdevēja noliktavu 4,00 EUR un par katru noliktavā glabāšanas kalendāro dienu tiek rēķināts "glabāšanas pakalpojums", kas ir 0,30 EUR dienā.
Atkārtoti klients savu preci var saņemt pēc atpakaļ sūtīšanas izdevumu, "glabāšanas pakalpojumu" izdevumu un jauna sūtījuma piegādes pakalpojuma izdevuma sekšanas.
8.3.   Ja tiek izvēlēts piegādes veids: Kurjers. Preces ar kurjeru tiek piegādātas par papildmaksu no plkst. 08:00 līdz 20:30, bez iespējas izvēlēties vēlamo piegādes laiku. Kurjers piegādā sūtījumus bez iepriekšējas sazvanīšanās darba dienā. Preču piegāde ir paredzēta tikai līdz mājas ārdurvīm Jūsu pasūtījumā norādītajā adresē. Prece netiek piegādāta uz vietām, kur transporta līdzekļiem aizliegts apstāties. Šajos gadījumos lūdzam pasūtījumā norādīt tuvāko vietu, kur apstāšanās ir iespējama. Pircēja pienākums ir saņemt preces piegādes brīdī. Ja pircējs preci nesaņem piegādes pakalpojumā un prece atgriežas noliktavā, tad  pircējs ir zaudējis sūtīšanas izmaksas un pircējam ir pienākums segt preču atgriešanas izmaksas no kurjera uz Pārdevēja noliktavu 5,00 līdz 19,26 EUR (atkarībā no sutījuma svara un izmēra) un par katru noliktavā glabāšanas kalendāro dienu tiek rēķināts "glabāšanas pakalpojums", kas ir 0,30 EUR dienā.
Atkārtoti klients savu preci var saņemt pēc atpakaļ sūtīšanas izdevumu, "glabāšanas pakalpojumu" izdevumu un jauna sūtījuma piegādes pakalpojuma izdevuma sekšanas.
8.4.   Ja tiek izvēlēts piegādes veids: Latvijas pasts. Preces ar Latvijas pasta starpniecību tiek piegādātas par papildus maksu. Prece tiek piegāta tikai līdz adreses paskatītei. Pircēja pienākums ir saņemt preces piegādes brīdī. Ja pircējs preci nesaņem piegādes pakalpojumā un prece atgriežas noliktavā, tad  pircējs ir zaudējis sūtīšanas izmaksas un pircējam ir pienākums segt preču atgriešanas izmaksas no kurjera uz Pārdevēja noliktavu 8,50 EUR un par katru noliktavā glabāšanas kalendāro dienu tiek rēķināts "glabāšanas pakalpojums", kas ir 0,30 EUR dienā.
Atkārtoti klients savu preci var saņemt pēc atpakaļ sūtīšanas izdevumu, "glabāšanas pakalpojumu" izdevumu un jauna sūtījuma piegādes pakalpojuma izdevuma sekšanas.
8.5.   Ja tiek izvēlēts piegādes veids: Velokurjers. Preces ar kurjeru tiek piegādātas par papildmaksu no plkst. 08:00 līdz 20:30, bez iespējas izvēlēties vēlamo piegādes laiku. Kurjers piegādā sūtījumus bez iepriekšējas sazvanīšanās darba dienā. Preču piegāde ir paredzēta tikai līdz mājas ārdurvīm Jūsu pasūtījumā norādītajā adresē. Prece netiek piegādāta uz vietām, kur transporta līdzekļiem aizliegts apstāties. Šajos gadījumos lūdzam pasūtījumā norādīt tuvāko vietu, kur apstāšanās ir iespējama. Pircēja pienākums ir saņemt preces piegādes brīdī. Ja pircējs preci nesaņem piegādes pakalpojumā un prece atgriežas noliktavā, tad  pircējs ir zaudējis sūtīšanas izmaksas un pircējam ir pienākums segt preču atgriešanas izmaksas no kurjera uz Pārdevēja noliktavu 5,00 EUR un par katru noliktavā glabāšanas kalendāro dienu tiek rēķināts "glabāšanas pakalpojums", kas ir 0,30 EUR dienā.
Atkārtoti klients savu preci var saņemt pēc atpakaļ sūtīšanas izdevumu, "glabāšanas pakalpojumu" izdevumu un jauna sūtījuma piegādes pakalpojuma izdevuma sekšanas.
8.6.     Ja tiek izvēlēts piegādes veids: BEPickUP preču saņemšanas punkti. Preces uz BEPickUP preču saņemšanas punktiem tiek piegādātas par papildus maksu. Pircējam ir jāsaņem prece 5 (piecu) dienu laikā, kopš BEPickUP ir paziņojusi, ka prece sagatavota izņemšanai. Ja pircējs preci nesaņem piegādes pakalpojumā un prece atgriežas noliktavā, tad pircējs ir zaudējis sūtīšanas izmaksas un pircējam ir pienākums segt preču atgriešanas izmaksas no BEPickUP uz Pārdevēja noliktavu 4,00 EUR un par katru noliktavā glabāšanas kalendāro dienu tiek rēķināts "glabāšanas pakalpojums", kas ir 0,30 EUR dienā.
Atkārtoti klients savu preci var saņemt pēc atpakaļ sūtīšanas izdevumu, "glabāšanas pakalpojumu" izdevumu un jauna sūtījuma piegādes pakalpojuma izdevuma sekšanas.
8.7.   Ja tiek izvēlēts piegādes veids: Latvijas pasta pakomāts. Preces uz Latvijas pasta pakomātiem tiek piegādātas par papildus maksu. Pircējam ir jāsaņem prece 3 (trīs) dienu laikā, kopš Latvijas pasts ir paziņojis, ka prece sagatavota izņemšanai. Ja pircējs preci nesaņem piegādes pakalpojumā un prece atgriežas noliktavā, tad  pircējs ir zaudējis sūtīšanas izmaksas un  pircējam ir pienākums segt preču atgriešanas izmaksas no Latvijas pasta pakomāta uz Pārdevēja noliktavu 4,00 EUR un par katru noliktavā glabāšanas kalendāro dienu tiek rēķināts "glabāšanas pakalpojums", kas ir 0,30 EUR dienā.
Atkārtoti klients savu preci var saņemt pēc atpakaļ sūtīšanas izdevumu, "glabāšanas pakalpojumu" izdevumu un jauna sūtījuma piegādes pakalpojuma izdevuma sekšanas.
8.8.   Ja tiek izvēlēts piegādes veids: DPD Pickup. Preces uz DPD pakomātiem tiek piegādātas par papildus maksu. Pircējam ir jāsaņem prece 6 (sešu) dienu laikā, kopš DPD ir paziņojusi, ka prece sagatavota izņemšanai. Ja pircējs preci nesaņem piegādes pakalpojumā un prece atgriežas noliktavā, tad  pircējs ir zaudējis sūtīšanas izmaksas un  pircējam ir pienākums segt preču atgriešanas izmaksas no DPD pakomāta uz Pārdevēja noliktavu 4,00 EUR un par katru noliktavā glabāšanas kalendāro dienu tiek rēķināts "glabāšanas pakalpojums", kas ir 0,30 EUR dienā.
Atkārtoti klients savu preci var saņemt pēc atpakaļ sūtīšanas izdevumu, "glabāšanas pakalpojumu" izdevumu un jauna sūtījuma piegādes pakalpojuma izdevuma sekšanas.

9.    PREČU KVALITĀTE UN GARANTIJA
9.1.    Katras iegādājamās Preces vispārīgās īpašības ir norādītas šīs Preces aprakstā. Ja Preču īpašības, kas norādītas nosaukumā vai aprakstā ir atšķirīgas vai pretrunīgas, par pareizu uzskatāma Preces aprakstā norādītā informācija.
9.2.    Veikalā redzamo Preču krāsa, forma un citi parametri var atšķirties no Preču reālās krāsas, formas un izmēra – tas ir saistīts ar Pircēja izmantotajām elektroniskajām ierīcēm vai citiem tehniskiem iemesliem; jāņem vērā arī atšķirības ārējā izskatā saprāta robežās.
9.3.    Ja Veikalā nav norādīts citādi, uz Pircēja iegādātajām Precēm attiecas standarta 2 gadu garantija.

10.    TIESĪBAS ATKĀPTIES NO LĪGUMA PREČU ATPAKAĻATDOŠANA
10.1.    Pircējam ir tiesības, nepaskaidrojot iemeslu, atkāpties no elektroniski noslēgtā Pirkšanas-pārdošanas līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes (saņemšanas) datuma, izņemot Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu", kas pieņemti 2014. gada 20. maijā, minētos gadījumus. Pircējs var atkāpties no līguma, atdodot preces atpakaļ Preču izplatīšanas vietā vai elektroniski (piem., e-pasta ziņojumā) nosūtot Pārdevējam informāciju par atkāpšanos no pirkšanas–pārdošanas līguma uz e-pasta adresi [email protected]. Pircēja ziņojumā ir jābūt skaidri norādītam, ka Pircējs atkāpjas no Pirkšanas-pārdošanas līguma. Pircējs uzrāda pirkumu apliecinošu dokumentu (rēķinu, pirkuma čeku u. tml.) Preču izsniegšanas vietā vai nosūtot tā kopiju kopā ar paziņojumu par atkāpšanos no Pirkšanas–pārdošanas līguma, kurš apliecina, ka preces ir iegādātas no Pārdevēja. Ja viena Pirkšanas–pārdošanas līguma ietvaros iegādātas vairākas Preces, atkāpšanās tiesības ir spēkā gan attiecībā uz visām Precēm kopā, gan attiecībā uz vienu vai vairākām Precēm. Nosacījumi, kas aprakstīti 10.2. un 10.13. punktā, attiecas uz gadījumiem, kad Pircējs atdod Preces atpakaļ.
10.2.    Preces atdod atpakaļ Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc ziņojuma nosūtīšanas Pārdevējam par atkāpšanos no pirkšanas–pārdošanas līguma. Pircējs ir atbildīgs par atbilstošu preču iesaiņošanu, atdodot tās atpakaļ. Pircējs uzņemas tiešās preču atpakaļatdošanas izmaksas, ja vien Pārdevējs pēc ziņojuma saņemšanas par atkāpšanos no pirkšanas–pārdošanas līguma nav noteicis citādi.
10.3.    Preces var atdot atpakaļ Preču izplatīšanas vietā vai atdot atpakaļ ar starpnieka (kurjera) palīdzību, kuru izvēlas Pircējs un kurš nogādā preces Preču izsniegšanas vietā. Pirms preču atpakaļatdošanas Pircējs sazinās ar Pārdevēju (zvanot uz tālruņa Nr. +371 25664539  vai rakstot uz [email protected]) un vienojas par preču atpakaļatdošanas veidu un adresi. Preces nav iespējams nosūtīt ar Omniva pakomātu, jo šādā gadījumā mēs tās nesaņemsim. Tās ir jāpiegādā uz Preču izsniegšanas vietu.
10.4.    Naudu par atpakaļatdotajām precēm atmaksā Pircējam, kad preces ir atdotas atpakaļ Pārdevējam. Pircējs piekrīt, ka, veicot preču atpakaļatdošanu, nauda tiks atmaksāta ar bankas pārskaitījumu uz bankas norēķinu kontu, kas tika izmantots, veicot maksājumu.
10.5.    Netiek uzskatīts, ka Pārdevējs ir pārkāpis naudas atmaksas nosacījumus, ja naudas pārskaitījumu nav iespējams veikt Pircēja vainas dēļ (kavēta preču atpakaļatdošana, neprecīzi dati utt.).
10.6.    Preču atpakaļatdošanas gadījumos Pārdevējs nekompensē papildu izdevumus, kādi Pircējam var būt radušies, izvēloties citu preču piegādes metodi nekā lētākā, Pārdevēja piedāvātā metode.
10.7.    Ja Pircējam nepatīk preces forma, krāsa, izmērs, modelis, kas dod tiesības atdot preces atpakaļ, preču atpakaļatdošanu veic atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas noteikumiem un tiesību aktiem. Atsevišķas preces, piemēram, preces bez iepakojuma, kuras nav piemērotas atpakaļatdošanai veselības aizsardzības vai higiēnas iemeslu dēļ, kā arī atbilstoši sniegti pakalpojumi, nevar atdot atpakaļ. Minēto preču saraksts ir iekļauts Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu", kas pieņemti 2014. gada 20. maijā.
10.8.    Ja iegādātās Preces ir neapmierinošas kvalitātes, Pircējs var prasīt neapmierinošās kvalitātes preces apmainīt ar apmierinošas kvalitātes precēm, vai atdot preces atpakaļ un atgūt par tām samaksāto naudas summu. Neapmierinošas kvalitātes Preces apmaina vai atdod atpakaļ atbilstoši šiem noteikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.
10.9.    Atdodot Preces atpakaļ, Pircējs rīkojas atbilstoši šādiem nosacījumiem:
10.9.1.    Precēm, ko atdod atpakaļ, ir jābūt oriģinālajā iepakojumā;
10.9.2.    Precēm un tās iepakojumam nav Pircēja radītu bojājumu;
10.9.3.    Precēm jābūt nelietotām, pārdodamām (ar nebojātām etiķetēm, nenoņemtām aizsargplēvēm utt.). Šis punkts neattiecas uz atpakaļatdotajām neapmierinošas kvalitātes Precēm);
10.9.4.    atpakaļatdotajām Precēm ir jābūt saliktām tāpat, kā Pircējs tās saņēmis;
10.9.5.    atdodot Preces atpakaļ nepieciešams uzrādīt pirkumu apliecinošo PVN rēķinu un aizpildīt Preču atpakaļatdošanas pieteikuma formu;
10.10.    Pirms neapmierinošas kvalitātes Preču maiņas vai atpakaļatdošanas, kā arī gadījumos, kad Preces tiek atdotas citu iemeslu dēļ nekā tie, kas dod tiesības atkāpties no līguma, Pircējs sazinās ar Pārdevēju (zvanot uz tālruņa numuru +371 25664539  vai rakstot uz e-pasta adresi i) un vienojas par Preču maiņas vai atpakaļatdošanas nosacījumiem. Pircējs var atdot neapmierinošas kvalitātes preces Preču izsniegšanas vietā.
10.11.    Ja atpakaļatdotajām Precēm trūkst daļu, tās ir bojātas vai nekārtīgi un/vai neatbilstoši iepakotas, ja preces iepakojums ir bojāts vai atvērts, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt šādas Preces un atmaksāt Pircēja samaksāto naudas summu par atpakaļatdodamajām precēm.
10.12.    Pircējs nevar atdot atpakaļ Preces, kuras nav iespējams atdot atpakaļ atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.
10.13.    Nosūtot preces uz Pārdevēja noliktavu, izmantojot kurjerpastu, Jūs piekrītat, ka Pārdevējs vienpusēji konstatē preces vizuālo stāvokli un komplektāciju uz preces saņemšanas brīdi. Turpmākās pretenzijas par to, ka tas, Jūsuprāt, neatbilst tam, kā nosūtījāt, tiks uzskatītas par nepamatotām.

11.    LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU ATBILDĪBA
11.1.    Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas datu precizitāti. Ja Pircējs sniedz neprecīzus reģistrācijas datus un/vai tos savlaicīgi neatjaunina, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām.
11.2.    Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas datu nodošanu trešajām personām. Ja trešā persona lieto Veikala pakalpojumus vai iegādājas preces un/vai pakalpojumus Veikalā, pierakstoties ar Pircēja datiem, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju, un Pircējs ir atbildīgs par pienākumiem, kas šādi ir radušies.
11.3.    Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies gadījumos, kad Pircējs nav izlasījis Noteikumus un/vai Pirkšanas–pārdošanas līgumu pretēji Pārdevēja ieteikumam un Pircēja pienākumam tos izlasīt, lai arī šāda iespēja tikusi nodrošināta.
11.4.    Ja Pārdevēja Veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu tīmekļa vietnēm, Pārdevējs neuzņemas atbildību par šajās tīmekļa vietnēs ievietoto informāciju vai tajās veiktajām aktivitātēm, neuzrauga un nekontrolē šīs tīmekļa vietnes un nepārstāv šīs juridiskās vai fiziskās personas.
11.5.    Kaitējuma gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tikai tiešos zaudējumus.
11.6.    Pārdevējs nav atbildīgs par saistību neizpildi attiecībā uz pirkšanas–pārdošanas līgumu un/vai preču nepiegādāšanu/novēlotu piegādāšanu, ja tas noticis trešo personu vainas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs pirkšanas–pārdošanas līguma noslēgšanas brīdī nav varējis paredzēt vai kontrolēt un nav varējis novērst šos apstākļus vai to radītās sekas (force majeure). Ja minētie apstākļi pastāv ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi, līgumslēdzējas puses var uz abpusējas vienošanās pamata izbeigt noslēgto Pirkšanas–pārdošanas līgumu. 

12.    INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA
12.1.    Pārdevējs sūta visus ziņojumus un citu informāciju Pircējam uz Pircēja norādīto e-pasta adresi. Tiek uzskatīts, ka Pircējs ir saņēmis informāciju 3 (trīs) stundas pēc nosūtīšanas.
12.2.    Pārdevējs nav atbildīgs par interneta savienojuma traucējumiem vai traucējumiem tīklos vai e-pasta vietnēs, kuru dēļ Pircējs nav saņēmis Pārdevēja ziņojumus.
12.3.    Pircējs visa veida saziņai izmanto šajos Noteikumos norādīto kontaktinformāciju un kontaktinformāciju, kas norādīta Veikala sadaļā “Kontakti / Darba laiks”.

13.  JURIDISKAS PERSONAS PIENĀKUMI
13.1.   Pircējam, kas ir Juridiska persona -  sūtījuma kastē ir pievienotas trīs (3) pavadzīmes. Juridiskās personas pienākums ir parakstīt un apzīmogot vienu (1) pavadzīmes eksemplāru un nosūtīt to uz adresi: SIA "NO MANIS", Vārnu iela 10-10, Rīga, LV-1009, Latvija. Sūtīšanas izmaksas sedz pircējs (juridiskā persona).

14.    NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
14.1.    Uzskatāms, ka Pircējs rakstiski ir piekritis visai Pārdevēja tīmekļa vietnē sniegtajai informācijai, arī šiem Noteikumiem, informācijai par Pārdevēju, piedāvātajām Precēm un pakalpojumiem un to īpašībām, procedūrai attiecībā uz Pircēja tiesībām atkāpties no pirkšanas–pārdošanas līguma, Pārdevēja sniegtajai garantijai.
14.2.    Pircēja un Pārdevēja noslēgtā Pirkšanas–pārdošanas līguma nosacījumus regulē spēkā esošie Latvijas Republikas tiesību akti.
14.3.    Pārdevējs var jebkurā laikā nodot šajos Noteikumos noteiktās tiesības un pienākumus trešajām personām bez Pircēja piekrišanas vai paziņošanas Pircējam.
14.4.    Visas Pircēja un Pārdevēja domstarpības attiecībā uz Noteikumiem risina sarunu ceļā. Ja līgumslēdzējas puses nespēj atrisināt domstarpības sarunu ceļā 15 (piecpadsmit) dienu laikā, tās risina atbilstoši spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajai procedūrai.
14.5.    Pircējs var iesniegt prasības un/vai sūdzības par Veikalā iegādātajām precēm un/vai pakalpojumiem Patērētāju tiesību aizsardzības centram (Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, zvanot uz tālruni +371 65452554, vai rakstot uz e-pasta adresi [email protected], vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietnē www.ptac.gov.lv, vai aizpildot pieteikumu platformā patērētāju strīdu izšķiršanai tiešsaistē http://ec.europa.eu/odr/.
14.6.    Šie Noteikumi ir spēkā no 2022. gada 31. augusta.

Pirkumu grozs